تعرفه ارائه خدمات در مراکز بهداشتی درمانی در سال 90
 
ردیف
نوع خدمت
مبلغ آزاد (ریال )
تمام بیمه ها ریال
ردیف
نوع خدمت
مبلغ آزاد (ریال )
تمام بیمه ها ریال
1
ویزیت پزشک عمومی
37000
11100
18
برداشتن زگیل کف پا در یک محل
330000
99000
2
نوار قلب ((EKG
37830
11300
19
انسیزیونودورناژ کیست یا آبسه
48000
14400
3
ختنه
300000
 
20
گرفتن فشارخون
5000
 
4
احیاءقلبی ریوی بزرگسال
135800
 
21
برداشتن دائمی ناخن یا بستر ناخن (کامل یا ناقص)
150000
45000
5
احیاءنوزادان
116400
 
22
پانسمان کوچک(باوسایل مصرفی )
21800
6500
6
NG  تیوپ(شستشوی معده)
67900
20400
23
پانسمان متوسط(باوسایل مصرفی
41200
12400
7
سوند ادراری درمردان
48000
14400
24
پانسمان بزرگ(باوسایل مصرفی
43650
13095
8
سوند ادراری در خانمها
30000
9000
25
پانسمان بزرگ بدون وسایل مصرفی
19400
5800
9
گذاشتن لوله تراشه یا تراکئوستومی
90000
27000
26
پانسمان تا 5درصد سوختگی
36000
10800
10
تخلیه سرومن سفت شده از یک یا هردوگوش
36000
10800
27
پانسمان 5تا10درصد سوختگی
60000
18000
11
شستشوی گوش
36000
 
28
پانسمان بالای 10درصد سوختگی
120000
36000
12
درآوردن جسم خارجی از گوش (بدون بیهوشی )
48000
 
28
تزریق عضلانی
8500
8500
13
درآوردن جسم خارجی داخل بینی
60000
 
29
تزریق وریدی
13500
13500
14
درآوردن جسم خارجی ازقرنیه چشم
48000
 
30
تزریق پنی سیلین با تست
13500
13500
15
سوراخ کردن گوش
48000
 
31
تزریق پنی سیلین بدون تست
8500
8500
16
خارج کردن جسم خارجی از عضله ساده
102000
 
32
وصل سرم
29100
8750
17
کشیدن بخیه
14550
 
33
تزریق توام عضلانی(برابر دوتزریق عضلانی )
17000
17000
حق الزحمه بخیه زدن مربوط به پوست سروگردن،بدن وتنه ،بازوهاوساقها(بدون وسایل مصرفی )
34
بخیه تا 5/2سانتی متر
60000
18000
37
بخیه 5/12تا20
132000
39600
35
بخیه 5/2تا5/7 سانتی متر
84000
25200
38
بخیه 20تا30سانتی متر
156000
46800
36
بخیه 5/7تا 5/12سانتی متر
108000
32400
39
بخیه بیش از 30سانتی متر
180000
54000
حق الزحمه بخیه زدن مربوط به صورت
40
بخیه تا 5/2سانتی متر
66000
19800
43
بخیه 5/7تا 5/12سانتی متر
120000
36000
41
بخیه 5/2تا5سانتی متر
84000
25200
44
بخیه 20تا30سانتی متر
168000
50400
42
بخیه 5تا 5/7سانتی متر
102000
30600
45
 
 
 


تعرفه ارائه خدمات تشخيصي – درماني در مراكز بهداشتي درماني دولتی در سال 1389

رديف

نوع خدمت

مبلغ آزاد ( ريال

بيمه روستايي ( ريال

ساير بيمه ها ( ريال )

رديف

نوع خدمت

مبلغ آزاد ( ريال

بيمه روستايي ( ريال

ساير بيمه ها ( ريال )

1

ويزيت پزشك عمومي

34000

10200

10200

حق الزحمه بخيه زدن مربوط به پوست سر و گردن \بدن و تنه \ بازوها و ساقها(بدون وسايل مصرفي)

2

نوارقلب

(ٍEKG )

35100

10530

10530

17

تا 5/2 سانتيمتر

55500

16650

16650

3

ختنه ( بصورت گلويال)

277500

83250

83250

5/2 تا 5/7 سانتيمتر

77700

23310

23310

4

احياء قلبي ريوي وبزرگسل

126000

37800

37800

5/7تا 5/12 سانتيمتر

99900

29970

29970

5

احياء نوزادان

108000

32400

32400

5/12 تا 20 سانتيمتر

122100

36630

36630

6

NG

تيوب

84000

25200

25200

20تا 30 سانتيمتر

144300

43290

43290

7

سوند ادراري در مردان

44400

13320

13320

بيشتر از 30 سانتيمتر

166500

49950

49950

8

سوند ادراري در زنان

27750

8325

8325

18

پانسمان كوچك( با وسايل مصرفي)

20250

6075

6075

9

گذاشتن لوله تراكتوستومي

83250

24975

24975

پانسمان متوسط( با وسايل مصرفي)

38250

11475

11475

10

تخليه سرومن سفت شده از يك يا با هر دوگوش

33300

9990

9990

پانسمان بزرگ( بدون وسايل مصرفي)

18000

5400

5400

11

شستشوي گوش

33300

9990

9990

19

تزريق عضلاني

6000

4000

6000

12

در آوردن جسم خارجي از گوش بدون بيهوشي

44400

13320

13320

تزريق وريدي

8000

5000

8000

13

برداشتن جسم خارجي داخل بيني

55500

16650

16650

تزريق توام عضلاني

7000

4500

7000

14

در آوردن جسم خارجي از چشم

33300

9990

9990

تزريق سرم درماني

27000

8100

8100

15

سوراخ كردن گوش

44400

13320

13320

تزريق پني سيلين با تست

8000

5000

8000

16

خارج كردن جسم خارجي از عضله ساده

94350

28305

28305

تزريق پني سيلين بدون تست

7000

4500

7000  

تعرفه درمانگاههاي طب كار

 

رديف

 

نوع خدمت

 

مبلغ به ريال

 

1

 

اسپيرومتري كامه معادل 10.5

K داخلي معادل

47250

2

اديومتري

PTA معادل K5 داخلي معادل

22500

3

اپتومتري معادل

5 . 7 K داخلي معادل

33750

4

ويزيت پزشك عمومي معادل

34000

5

ويزيت متخصص معادل

41000

6

نوار قلب

8 . 7 K داخلي معادل

35100

7

حق فنی پزشک طب کار

28000 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ