سوزنامه
خداوندا می دانم :                                                                                                                                                فرم عضویت
اینک که وجودم برخانواده ام سایه مهر افکنده و سلامت را تو ارزانی خانواده ام نموده ای و آنان را از تبسم زیبایی که بر چهره ام نقش ونگار نموده ای محروم نکردی ، گونه های بسیاری از کودکان ، پدران ومادران را قطرات اشک های داغ وسوزان خشکانیده، اشک هایی که منشاءو سرچشمه آنها دل های پاک ومعصومانه است ،اشک هایی که همراه با سوز دل بوده که هیچ شباهتی با اشک های فرزندان من که به خاطر شنیدن کلمه نه به گریه افتاده اند ندارد .
خدایا :
تنها تو می دانی که در همسایگی من و همسایگی همسایگانم چه کودکانی ،درد و رنج وتعب بیماری را بر تن رنجور خود دارند که دوست دارند به جای اشک وآه مادران و پدارنشان لبخند بر چهره مهربان آنان ببینند .
خدایا :
توهمدردی با خلق را بربسیاری از اعمال دیگر مقدم و فرض دانستی ونشستن بر بالین بیمار را ثوابی دوچندان قرار دادی و به من آموختی که چقدر این عمل بر تسکین آلام وآنان تاثیر دارد ومن بی خبر از این منت الهی از دلم جدا نمی شود که واسطه فیض گردم و بر درد آنان مرهمی باشم .
خدایا می دانم :
که فرداکه بسویت می آیم از من درباره آنان سوال می کنی و میدانم که نمی توان بگویم ،نداشتم. چرا که تو  خواهی گفت :من خود گواهم ! نداشتی ؟ حتی به اندازه درهم ودیناری .
خدایا :
چگونه تحمل می کنند درد بیماری صعب العلاج خود را آن هنگام که به درد بی پولی ونداری عجین گشته و به هر سو، شرمنده رو می زنند و سرافکنده باز می گردند و من در برابر تو چه جواب بدهم در حالی که می دانم کوچکترین قدمی که در این راه برمی دارم تو به جبران آن مشتاقتری .
 الهی :
مرا با اشک وآه وسوزو ناله مادرانی که شب تا به صبح و صبح تا به شب سربر بالین فرزندان بیمار خود دارند و دست بر آسمان داشته و ملتمسانه برای شفای درد بی علاج دلبندانشان دعا می کنند و من تا صبح بر بستر آرامش در کنار خانواده ام در خواب ناز بسر می برم بازخواست مکن که من از روی غفلت براین درد ناآگاهی گرفتار شدم .
خدایا :
یاری ام کن تا به لطف تو بتوانم خود را شریک شادی کودکان بیمار و خانواده های آنان کنم .
پروردگارا
یاری ام ده تا بتوانم در این زمانه که همه وجدان ها در خواب رفته اند وجدان خود را بیدار کنم ودست دردمندی را در دست خود بفشارم تا شاید وجدانم را آسوده خاطر کنم .
خداوندا:
یاری ام کن تا بتوانم با اندک هزینه ای که نه تنها برای تسکین درد دردمندان بلکه به شکرانه سلامت خودو خانواده ام که در کنارم درناز و نعمت وسلامت به سر می برند با دیگران همراه شوم .
خدایا :
 این اندک را از این حقیر قبول کن و به من فرصت شکر و جبران غفلت هایی که در این راه از من سرزده  را عطاء فرما.
خدایا :
تو می دانی که بغض گلویم رافشرده و اشک در چشمان حلقه زده و میدانم جوانیم را در دوری از تو فرسودم و حال که در تمام عمرم نتوانستم از فرصت های زندگی درست وبجا استفاده کنم و نتوانستم اولویت های زندگی ام را تشخیص داده و آنجا که بایستی حضور داشته باشم نبودم و آنجا که ریا مرا سرگشته وحیران کرده بود بودم و چه کنم جز اینکه از تو درخواست کنم که مرا در این راه پرپیچ وخم یاری کنی تا درک کنم آنچه را از درکش عاجزم .

 خدایا :
این معامله ای است بین من وتو پس بر آن صحه گذار و از من بپذیر : فرم عضویت
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ