نام دانشگاه ها و مراكز

آدرس الكترونيكي

دانشگاه اراك http://www.araku.ac.ir/
دانشگاه اروميه  http://www.urmia.ac.ir/
دانشگاه اصفهان http://www.ui.ac.ir/
 دانشگاه ايلام http://www.ilam.ac.ir/
دانشگاه تبريز    http://www.tabrizu.ac.ir/
دانشگاه تهران http://www.ut.ac.ir/
دانشگاه زنجان http://www.znu.ir/
دانشگاه سمنان

http://www.semnan.ac.ir

دانشگاه سيستان و بلوچستان http://www.usb.ac.ir
دانشگاه شاهرود http://www.shahrood.ac.ir
دانشگاه شهركرد http://www.sku.ac.ir
دانشگاه شيراز http://www.shirazu.ac.ir/
دانشگاه كاشان http://www.kashanu.ac.ir/
دانشگاه كيش http://www.kishuniv.com
دانشگاه گرگان http://www.gau.ac.ir/
دانشگاه گيلان http://www.guilan.ac.ir/
دانشگاه مازندران http://www.umz.ac.ir/
دانشگاه هرمزگان http://www.hormozgan.ac.ir/
دانشگاه يزد http://www.yazduni.ac.ir
دانشگاه الزهرا http://www.azzahra.ac.ir/
دانشگاه امام صادق http://www.isu.ac.ir/
دانشگاه بوعلي سينا همدان http://www.basu.ac.ir
دانشگاه بين المللی امام خمينی http://www.ikiu.ac.ir/
دانشگاه بين المللی چاه بهار http://www.iuc.ac.ir/
دانشگاه پيام نور  http://www.pnu.ac.ir/
دانشگاه تربيت مدرس http://www.modares.ac.ir/
دانشگاه تربيت معلم آذربايجان http://www.azaruniv.edu/
دانشگاه تربيت معلم سبزوار http://www.sttu.ac.ir/
دانشگاه جامع علمی کاربردی http://www.itrws.com/
دانشگاه شهيد باهنر كرمان http://www.uk.ac.ir
دانشگاه شهيد بهشتي http://www.sbu.ac.ir
دانشگاه شهيد چمران http://www.cua.ac.ir
دانشگاه شيخ مفيد http://www.mofidu.ac.ir
دانشگاه صنعتي اصفهان http://www.iut.ac.ir
دانشگاه صنعتي امير كبير http://www.aku.ac.ir
دانشگاه صنعتي خواجه نصير طوسي http://www.kntu.ac.ir
دانشگاه صنعتي شريف http://www.sharif.ac.ir
دانشگاه صنعتي سهند تبريز http://www.sut.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبايي http://www.atu.ac.ir
دانشگاه علم و صنعت http://www.iust.ac.ir
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي http://www.uswr.ac.ir/
دانشگاه فردوسي مشهد http://www.um.ac.ir/
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ