نوعروسان وتازه دامادهای عزیز
 
باعرض تبریک وآرزوی خوشبختی وسعادت برای شما زوجین جوان که می خواهیدقدم درراه پرفراز ونشیب زندگی بگذاریدوبااحساس مسئولیت ،
 
پایه های خوشبختی وسرافرازی خود و فرزنتان رابنا کنید. این راهنمای ازدواج ، مجموعه اطلاعاتی است که شما رادررسیدن به یک زندگی
 
سالم وشاد، یاری خواهد داد.
 
فرزند میوه شیرین زندگی است .ولی تولد اونبایستی اتفاقی بوده واز اختیار شماخارج باشد. بنابراین بهتراست که اول خوب بیندیشید، آنگاه
 
تعداد فرزندان دلخواه رامشخص وبرنامه حال وآینده خود راتنظیم نمایید. برنامه تنظیم خانواده شمارادرانتخاب زمان صحیح زمان بچه دارشدن ،
 
راهنمایی می کند. این برنامه به شما می آموزد که زمان تولد کودک خودرابا قابلیتهای جسمی ، روانی واقتصادی خانواده منطبق سازید.

خواهر وبردار گرامی :

برای تامین آسایش حسمی ، اقتصادی وبرای داشتن فرزندان سالم وشاداب توصیه های ذیل را همیشه به خاطر بسپارید.

درصورتیکه ازدواج شما فامیلی است ویا دربین بستگان نزدیک شما بیماری یامعلولیت ارثی وجوددارد، قبل ازازدواج با متخصص ژنتیک مشورت نمایید.

vبهترین سن برای باردارشدن بین 30-20 سالگی است .

vحاملگی زیر 20سال وبالای 35سال خطرآفرین است.

v فاصله کمتراز4-3 سال بین دوحاملگی خطرناک است .

v حاملگی سوم به بعد خطرناک است .

 از وسایل پیشگیری ازبارداری درابتدای ازدواج تردیدی به خود راه ندهید.

انواع روشهای پیشگیری ازبارداری  کلیک کنید.

        مناسب برای ابتدای ازدواج

- قرصهای خوراکی

- کاندوم

منبع:http://www.mums.ac.ir/ch_mashhad1/fa/heaith2

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ