فعالیتهای اجرائی واحد آمار

1-  آمار جمعیتی شهرستان در ابتدای هرسال به تفکیک جمعیت شهری وروستائی برحسب جنس وگروههای سنی , از سطح خانه های بهداشت ومراکز شهری جمع آوری وکنترل وبصورت جدول اطلاعات جمعیتی شهرستان تهیه وبه واحدهای ستادی واستان ارسال می گردد.

 2-    جمع آوری ذیج از سطح خانه های بهداشت و مراکز شهری وکنترل اطلاعات آنها

3-    ثبت اطلاعات ذیج حیاتی در نرم افزار IHNS وارسال دیسکت پشتیبان آن به استان

4-    تهیه شاخصهای ذیج حیاتی به تفکیک مراکزدرمانی وکل شهرستان

 5-  آمارهای بهداشتی ودرمانی به صورت روتین وبصورت ماهیانه یا فصلی جمع آوری شده وپس از بررسی ورفع نقص اطلاعات جهت اقدامات بعدی به سطوح بالاتر ارسال می گردد.

6-  جمع آوری وارسال آمار و شاخصهای تحول سلامت از مراکز شهری و روستایی ورود اطلاعات در سامانه  

7-    ارائه آمار مورد نیاز به واحدهای درون بخشی و برون بخشی

8-     همکاری با دیگر واحدهای ستادی درجهت اجرای برنامه های آمار

9-    آموزش نیروهای جدید درخصوص برنامه های آماری

10-    استخراج شاخصهای آماری سه ماهه , شش ماهه ویکساله شهرستان وتجزیه وتحلیل شاخصهای آماری با همکاری واحدهای مرتبط

11-   طراحی فرمهای آماری 

    12-      ارسال پس خوراندهای لازم به مراکز تحت پوشش 

13- برآورد و پیگیری چاپ فرمهای آماری وتوزیع آن بین خانه های بهداشت ومراکر بهداشتی درمانی 

14- جمع آوری موارد مرگ شهرستان بصورت ماهانه ازمناطق روستائی , بیمارستان , شهرداری وثبت احوال وپزشک قانونی وثبت در نرم افزار مرگ ومیر وارسال به استان

15- دریافت دفترچه گواهی فوت استاندارد از مرکز بهداشت استان وتوزیع آن دربیمارستان , پزشک قانونی ومراکز روستائی

16-  دریافت گواهی ولادت از اداره ثبت احوال و توزیع آن بین تسهیلات زایمانی وبیمارستان , جمع آوری گواهی ولادت مصرفی وارسال به اداره ثبت احوال

17- صدور گواهی ولادت جهت کودکانی که درمنزل متولد می شوند 

18- تهیه نمودار از آمار وشاخصهای بهداشتی

19- تشکیل جلسات کمیته آمار با همکاری مسئولین ستادی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ