ردیفblt2_x2x.gif]فرایندهاblt2_x2x.gif]بخشنامه ها و دستورالعملهاblt2_x2x.gif]فرم ها
1 نیاز سنجی اولویت های بهداشتی در خانه های بهداشت دستورالعمل ارزشیابی ساختاری فرم خام ثبت گزارش جلسات آموزشی گروه کوچک و ارزشیابی شده
2 برگزاری کارگاههای توانمند سازی نیروهای ستادی در خصوص آموزش و ارتقاء سلامت   دستورالعمل آموزش مبتنی بر شواهد فرم آماری 1
3حل مسئله به روش گروهی TPSدستورالعمل ارزشیابی  آموزش مبتنی بر شواهد  فرم آماری 2
 4پایش از مراکز و خانه های بهداشتدستورالعمل برنامه عملیاتی  فرم آماری 3
 5ارزشیابی برنامه های آموزش متکی بر شواهد در شهرستان  دستورالعمل کمیته آموزش  فرم آماری 4
6نیاز سنجی آموزشی(1393)  دستورالعمل نیازسنجی فرم چک لیست نظارت از واحد آموزش سلامت
7نظارت(1393)   دستورالعمل پوستر فرم چک لیست ارزیابی پمفلت
8 حل مساله به روش گروهی(1393)   دستورالعمل بسیج سلامت 
9فرایند ارتقاء یافته ی ارسال بسته های آموزشی به مراکز شهری و روستایی 1393   دستورالعمل نظارت 
  فرایند ارتقاء یافته نیازسنجی آموزشی20396دستورالعمل بسیج 
   دستورالعمل چک لیست ارزشیابی کلاس های آموزشی 
    
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-24 14:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ