ردیف صورتجلسات سال 1392 ردیف صورتجلسات سال 1393 صورتجلسات سال 1394 صورت جلسات سال 1395
1   کمیته آموزش سلامت 1   کمیته آموزش اداره زندان  اولین کمیته برون بخشی  سال 94   شورای راهبردی ارتقاء سلامت ادارات اولین صورت جلسه 
2   کمیته طلاب 2   کمیته آموزش سلامت  اولین کمیته سال 94  آموزش سلامت دومین صورت جلسه
3   کمیته یاوران بسیج 3   کمیته رسانه  دومین کمیته سال 94   آموزش سلامت سومین صورت جلسه 
4   4   کمیته طلاب   اولین کمیته سال 94   شورای راهبردی ارتقاء سلامت ادارات چهارمین صورت جلسه
5   5   کمیته یاوران بسیج   پبنجمین صورت جلسه 
           
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-27 10:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ