تعریف واحد

بهداشت حرفه ای : ارتقاء سطح سلامت کلیه شاغلین از طریق شناسایی – اندازه گیری وکنترل عوامل زیان آور محیط کار وارائه مراقبتهای پزشکی وارائه راهکارجهت بهسازی محیط های کار وکاهش مخاطرات شغلی

 

 توانمندیها یا شرح وظایف واحد : ( تیتر وظایف)

1- بازدید از کارگاههای فنی وخدماتی وتولیدی وتوزیعی وکارخانجات بزرگ صنعتی 

2- انجام معاینات قبل از استخدام ودوره ای شاغلین کلیه کارگاهها وادارات 

3- شناسائی واندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

4- ارزیابی وپایش عوامل زیان آور محیط کار وارائه راهکار جهت کنترل عوامل زیان آور محیط کار 

5- بازدید ونظارت از خانه های بهداشت کارگری واجرای طرح بهگردر مناطق فاقد خانه های بهداشت  

6- فعالیت های آموزشی جهت کلیه شاغلین کارخانجات – اصناف – ادارات وارگانهای دولتی

7-  اجرای طرح بقاء وبهسازی  کارگاههای قالی بافی در روستاها 

8- طرح کنترل وکاهش گرد وغبار اختصاصا" سیلیکوزیس   

9- پاسخ به استعلام کارگاهها وکارخانجات تولیدی وصنتعتی اداره صنایع واستعلام ادارات  

10- ارزیابی وپایش وکنترل بیماریهای شغلی شایع در کارخانجات وکارگاهها

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ