ردیف blt2_x2x.gif]فرایندها blt2_x2x.gif]بخشنامه ها و دستورالعملها blt2_x2x.gif]فرم ها و چک لیستها
1 فرایند عضویت زوجین در سامانه پیام سلامت دستورالعمل پایش سالمندان  چک لیست هایپایش برنامه سلامت کودکان:

-چک لیست پایش برنامه سلامت کودکان در خانه بهداشت/پایگاه بهداشتی

-چک لیست پایش برنامه سلامت کودکان در مرکز بهداشتی و درمانی روستایی

-چک لیست پایش برنامه سلامت کودکان در مرکز بهداشتی و درمانی شهری

-دستورالعمل تکمیلچک لیست پایش برنامه سلامت کودکان در خانه بهداشت/پایگاه بهداشتی

-دستورالعمل تکمیل چک لیست پایش برنامه سلامت کودکان در مرکز بهداشتی و درمانی روستایی

-دستورالعمل تکمیل چک لیست پایش برنامه سلامت کودکان در مرکز بهداشتی و درمانی شهری

2 فرایند عضویت مادران باردار در سامانه پیام سلامتمستندات گره های سنی  فرم های پرونده خانوار

-فرم 1

-فرم 2

-فرم 3

-فرم 4

3 فرایند عضویت سالمندان در سامانه پیام سلامتزنان واجد شرایط دریافت خدمات رایگان فاصله گذاری  برنامه مراقبت ادغام یافته کودک سالم

-فرم ثبت اولین معاینه نوزاد توسط پزشک

-فرم بررسی تغذیه با شیر مادر

فرم ارجاع و پسخوراند کودک زیر 8 سال

 4 فرایند عضویت کودکان در سامانه پیام سلامت راهنمای استفاده از وسایل باروری سالم  برنامه مراقبت ادغام یافته ناخوشی های اطفال

-فرم ثبت بيماري شيرخواران کمتر از 2   ماه(پزشك)                         

-فرم ثبت بيماري شيرخواران 2 ماهه تا 5 ساله (پزشك)

-فرم ثبت  كودكبيماركمتر از 2 ماه و 2 ماه تا 5 سال (غیر پزشک)

 5 ارتقا فرایند سلامت خانواده راهنمای استفاده از نوار تست ادرار  نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه

پرسشنامه ب

-پرسشنامه ج

-پرسشنامه ه

-چک لیست پایش شهرستان

 -نرم افزار (CHS (ver1.2

 -راهنمای استفاده ازنرم افزار (CHS (ver1.2

 -نرم افزار  (CSO (ver1.1

 -راهنمای استفاده از نرم افزار (CSO (ver1.1

-بوکلت مراقبت ادغام یافته کودک سالم (پزشک)

-راهنمای بوکلت مراقبت ادغام یافته کودک سالم (پزشک)

-بوکلت مراقبت ادغام یافته کودک سالم (غیرپزشک)

-راهنمای بوکلت مراقبت ادغام یافته کودک سالم (غیرپزشک)

-بوکلت مراقبت ادغام یافته ناخوشی های اطفال (پزشک)

-بوکلت مراقبت ادغام یافته ناخوشی های اطفال (غیر پزشک)

 6  فرایند ارتقاء یافته ی شیر مادر

 رویکردهای پیشنهادی وزارت بهداشت در راستای افزایش میزان باروری کلی  گروه سلامت مادران

تعاریف تشخیص بارداری

-مرور کلی و سریع مراقبت های مادران

-فرم مراقبت بارداری

-فرم مراقبت پس از زایمان

-دستورالعمل تکمیل فرم های مراقبتی مادران

-راهنمای کدگذاری دفتر مراقبت ممتد مادران

-دفترچه مراقبت مادر و نوزاد

-دفتر مراقبت ممتد مادران باردار

-دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت ممتد مادران باردار

 7  فرایند ارتقاء یافته ی  کلاش آمادگی برای زایمان   گروه سلامت باروری و تنظیم خانواده

-فرم جدید مراقبت تنظیم خانواده

-فرم موجودی-مصرفی

-فرم تنظیم خانواده 108

-فرم برآورد اقلام

-چک لیست پایش ماماهای IUD گذار

 - Vasectomy & Tubectomy Data Current Collection

 8     گروه سلامت میانسالان

-دفتر ثبت خدمات سبا

-فرم سبا

-فرم پیگیری سبا

-راهنماي سبا

فرم سما

-راهنماي سما

-فرم سرطان گردن رحم شهرستان

-فرم سرطان پستان شهرستان

-دستورالعمل تكميل فرم های غربالگری سرطان

-فرم ارجاع

 9     گروه سلامت سالمندان

-فرم مراقبت دوره اي

-فرم آماري مراقبت - غير پزشك

-فرم آماري مراقبت - پزشك

-فرم آماري مراقبت - ستادي

-راهنماي  فرم هاي آماري مراقبت

-فرم ارجاع و پسخوراند مراقبت

-فرم پايش مراقبت هاي ادغام يافته

-فرم ثبت اطلاعات شيوه زندگي سالم

-شناسنامه کلاس شيوه زندگي سالم

-راهنمای آموزشی مراقبت های ادغام یافته و جامع سالمندی (ویژه پزشک)

-راهنمای آموزشی مراقبت های ادغام یافته و جامع سالمندی (ویژه غیرپزشک)

 10     
 11     
 12     
 13     
14     
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-12 11:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ