كارشناس مسؤول واحد بهداشت خانواده ( خانم مریم عسکری )
           شرح وظايف:

- هماهنگی با واحد بهداشت خانواده معاونت بهداشتی دانشگاه
- نظارت بر تهیه برنامه عملیاتی سالیانه واحد بهداشت خانواده
- نظارت بر تهیه و تنظیم گزارش عملکرد سالیانه واحد بهداشت خانواده
- نظارت بر عملکرد پرسنل واحد
- هماهنگی با سایر واحدهای ستادی
- شرکت در جلسات ماهیانه مسؤولین واحدها
- تأکید برنامه نظارتی ماهیانه واحد بهداشت خانواده
- پیگیری گزارشات بازدید کارشناسان واحد بهداشت خانواده
- نظارت بر شاخصهای آماری برنامه های بهداشت خانواده استخراج شده از آمارهای ارسالی مراکز بهداشتی درمانی
- عضویت در کلیه کمیته¬های مرتبط با واحد بهداشت خانواده
- نظارت بر اجرای برنامه های مادران، زنان، سالمندان، کودکان، باروری سالم
- نظارت بر عملکرد پرسنل واحدهای محیطی در زمینه برنامه های بهداشت خانواده
- نظارت بر برآورد میزان مکملهای تغذیه ای و داروهای بهداشتی مرتبط با واحد بهداشت خانواده
- درخواست داروهای بهداشتی و مکملها براساس شاخصهای بهداشت خانواده
- همکاری با واحد ستاد گسترش جهت جابه جایی پرسنل بهداشت خانواده
- نظارت بر اجرای کارگاههای آموزشی واحد بهداشت خانواده
- نظارت بر مکاتبات واحد بهداشت خانواده و معاونت بهداشتی
- بررسی نامه های مربوط به بهداشت خانواده در اتوماسیون اداری و ارجاع به کارشناس مربوط


كارشناس برنامه سلامت كودكان و نوزادان ( خانم مریم  شهبازی )
شرح وظايف:
- تهيه برنامه عملياتي ساليانه كودكان
- برنامه ريزي و تنظيم كارگاه¬هاي آموزشي برنامه كودكان
- نظارت بر عملكرد پرسنل واحدهاي محيطي در زمينه اجراي برنامه كودكان (شيرمادر ـ كودك سالم ـ‌ مانا)
- محاسبه شاخص¬هاي بهداشتي برنامه كودكان
- آموزش پرسنل محيطي ـ ستادي ـ رابطين متخصص ادارات و ... در زمينه برنامه كودكان
- تهيه مطالب آموز شي ـ‌ پوستر ـ بروشور و پمفلت آموزشي كودكان
- عضويت در كميته كودك سالم
- عضويت در كميته شيرمادر
- عضويت در كميته مانا (مراقبت¬هاي ادغام يافته ناخوشي¬هاي اطفال)
- عضويت در كميته مرگ كودكان 59-1 ماهه
- هماهنگي جهت تشكيل كميته¬هاي كودك سالم ـ شيرمادر ـ مانا ـ‌مرگ كودكان 59-1 ماهه
- بازديد ساليانه از بيمارستان¬هاي دوستدار كودك
- تكميل چك ليست ارزيابي بيمارستانهاي دوستدار كودك
- ورود اطلاعات مربوط به ارزيابي بيمارستانهاي دوستدار كودك در نرم افزار مربوطه
- نظارت بر فعاليت مركز مشاوره شيردهي
-  تشکیل کمیته تجویز شیر مصنوعی و صدور کوپن شیر مصنوعی
- ورود اطلاعات مربوط به كودك سالم و مانا در نرم افزار مربوطه
- جمع آوري فرمهاي تكميل شده موارد مرگ كودكان 59-1 ماهه
- ورود اطلاعات مربوط به مرگ كودكان 59-1 ماهه در نرم افزار مربو طه
- ارسال گزارش مرگ كودكان 59-1 ماهه در منطقه تحت پوشش به معاونت بهداشتي
- برآورد ميزان مكمل آهن و مولتي ويتامين جهت كودكان زير 2 سال
- برنامه ريزي جهت بزرگداشت ساليانه هفته جهاني ترويج تغذيه با شيرمادر
- هماهنگي با واحدهاي محيطي جهت اجراي برنامه هاي آموزشي طي هفته مذكور
- تهيه گزارش فعاليتهاي انجام شده و ارسال به معاونت بهداشتي
- هماهنگی با امور دارو جهت نظارت بر تهیه و توزیع اقلام دارویی شیر مصنوعی و مکمل های مربوط به برنامه کودکان
- هماهنگي با مراكز تسهيلات زايماني و معرفي پرسنل جهت گذراندن دوره احياء نوزاد
- هماهنگي با مراكز تسهيلات زايماني و معرفي پزشكان جهت گذراندن دوره احياء نوزاد
           - عضویت در کمیته مرگ و میر نوزادان
    
كارشناس برنامه سلامت مادران ( خانم شهلا مسعودی )
شرح وظايف:
- تهيه برنامه عملياتي ساليانه برنامه مادران
- نظارت بر عملكرد پرسنل واحدهاي محيطي در زمينه اجراي مراقبتهاي ادغام يافته سلامت مادران
- تجزيه و تحليل و محاسبه شاخص¬هاي برنامه ماردان
- هماهنگي با واحد بهداشت خانواده معاونت بهداشتي در خصوص برنامه مادران
- برنامه¬ريزي و تنظيم برنامه كلاس¬هاي آموزشي برنامه مادران
- آموزش پرسنل محيطي ـ ستادي ـ رابطين متخصص ادارات ـ پرسنل جدید الورود ـ دانشجويان و ... در زمينه برنامه مادران
- بررسي علل زايمان زودرس گزارش شده از مراكز شهري و روستايي و پايگاهها
- عضويت در كميته مرگ و مير مادران
- هماهنگي تشكيل كميته بررسي مرگ و مير مادران و زايمان¬هاي زودرس به صورت فصلي
- تهيه و تنظيم مطالب آموزشي ـ پمفلت آموزشي ـ‌ جزوه و مقالات آموزشي برنامه مادران
- هماهنگي با مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي و پايگاه¬ها جهت برگزاري كلاس آموزشي وي‍ژه مادران در دوران بارداري و پس از زايمان
- درخواست تجهیزات مورد نیاز مراکز، پایگاهها و خانه¬های بهداشت جهت رفع کمبودها
- جمع آوري آمار ماما روستاهاي فعال
- تهيه  و تحویل وسايل مورد نياز ماما روستاهاي فعال
          - نظارت بر تسهیلات زایمانی تحت پوشش 

 

 كارشناس برنامه سلامت میانسالان ( خانم شهلا  مسعودی )
شرح وظايف:

- تهيه برنامه عملياتي ساليانه برنامه میانسالان
- نظارت بر عملكرد پرسنل واحدهاي محيطي در زمينه اجراي برنامه سلامت 
میانسالان
- تجزيه و تحليل و محاسبه شاخص¬هاي برنامه 
میانسالان
- برنامه ريزي و تنظيم برنامه كلاس¬هاي آموزشي برنامه 
میانسالان
- هماهنگي با واحدهاي مرتبط جهت اجراي برنامه نظارت
- آموزش پرسنل محيطي، ‌ستادي، رابطين متخصص ادارات، پرسنل جدیدالورود،  دانشجويان، ‌اولياء‌ دانش آموزان، كاركنان زن ادارات ، رابطين بهداشتي، مربيان مهدكودك¬ها و ... در خصوص برنامه 
میانسالان
- تهيه و تنظيم مطالب آموزشي، پمفلت آموزشي و جزوه آموزشي و ... برنامه 
میانسالان
- درخواست تجهیزات مورد نیاز مراکز و پایگاهها و خانه¬های بهداشت جهت رفع کمبودها
- هماهنگي با مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي و پايگاه¬ها جهت برگزاري كلاس آموزشي ويژه سلامت 
میانسالان 
- عضويت در كميته سلامت 
میانسالان 
- هماهنگي تشكيل كميته سلامت 
میانسالان
- برگزاري كلاسهاي آموزشي در ادارات در خصوص برنامه سلامت 
میانسالان براي كاركنان زن


  
كارشناس برنامه باروری سالم ( خانم مریم  عسکری )
شرح وظايف:
- تهيه برنامه عملياتي ساليانه برنامه باروری سالم
- نظارت بر عملكرد پرسنل واحدهاي محيطي در زمينه اجراي صحيح برنامه 
باروری سالم
- جمع بندي آمار ارسالي از مراكز محيطي
-  ارسال آمار به واحد بهداشت خانواده معاونت بهداشتي به صورت فصلي
- برنامه ريزي و تنظيم برنامه كارگاه¬ها و كلاسهاي آموزشي برنامه 
باروری سالم
- هماهنگي با مسؤولين مافوق جهت تقدير از پرسنل فعال در برنامه 
باروری سالم
- تهيه مطالب آموزشي ـ ترجمه ـ مقاله ـ پوستر ـ بروشور و پمفلت آموزشي در زمينه برنامه 
باروری سالم
- ارسال مطالب آموزشي جهت چاپ در روزنامه هاي كثيرالانتشار
- آموزش پرسنل ستادي ـ رابطين متخصص ادارات مربيان و سوادآموزان نهضت، مربيان مهدكودك، دانشجويان و پرسنل جديدالورورد در زمينه برنامه 
باروری سالم
- برآورد ميزان داروهاي پيشگيري از بارداري
- تهيه درخواست داروهاي پيشگيري از بارداري هر 6 ماه
- ارسال درخواست دارويي به قسمت بهداشت خانواده معاونت بهداشتي
- برنامه ريزي جهت اجراي ساليانه هفته جهاني هفنه جمعیت

- هماهنگي با واحدهاي محيطي جهت اجراي برنامه هاي آموزشي طي هفته جمعیت
 
          
كارشناس برنامه سلامت سالمندان   ( خانم مریم  عسکری )
شرح وظايف:

- تهيه و تنظيم برنامه عملياتي ساليانه سلامت سالمندان
- تهيه و تنظيم گزارش عملكرد برنامه سلامت سالمندان به صورت فصلي و ساليانه
- تنظيم و هماهنگي جهت اجراي برنامه هاي روز جهاني سالمندان
- نظارت بر عملکرد واحدهای محیطی در زمینه اجرای برنامه سلامت سالمندان
- دريافت آمار ارسالي از مراكز و خانه هاي بهداشت
-  بررسي آمارهاي دريافتي از واحدهاي محيطي
- ارسال پسخوراند در زمينه آمارهاي بررسي شده به مراكز و خانه هاي بهداشت
- ارسال آمار فصلي برنامه سالمندان به واحد سالمندان ستاد دانشگاه
- هماهنگي با واحد سالمندان گروه سلامت خانواده و جمعيت دانشگاه و كارشناس مسؤول برنامه
- آموزش پرسنل محيطي، ستادي رابطين متخصص ادارات در زمينه سلامت سالمندان (طبق برنامه عملياتي و يا براساس مناسبتهاي تقويمي)
- هماهنگي با واحد مشاركتها و دعوت رابطين بهداشتي ادارات و ارگانها جهت شركت در كميته سالمندان
- عضويت در كميته سلامت سالمندان
- آموزش سالمندان براساس روش نوین مشارکتی
- تهیه فرمهای مربوط به آموزش سالمندان (فرمهای آموزش دیده، اطلاعات ماندگار، رفتار نسبتاً پایدار)
- دریافت آمار ارسالی آموزش دیده
- دریافت آمار ارسالی اطلاعات ماندگار
- دریافت آمار ارسالی رفتار نسبتاً پایدار
- ارسال آمار آموزشی برنامه سالمندان به واحد سالمندان ستاد دانشگاه

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ