ردیفنام و نام خانوادگیسمتمدرک تحصیلیعکسسوابقتلفنپست الکترونیک
1سعید رضواندوستسرپرست بهداشت محیطکارشناسی  4220234 
2حمید نیکوییکارشناس بهداشت محیطکارشناسی    
3شهلا افضلیکارشناس بهداشت محیطکارشناسی   afzali.shahla@yahoo.com
4محمد باقر رئیسیکارشناس بهداشت محیطکارشناسی    
5-سلطانعلی رئیسیکارشناس بهداشت محیطکارشناسی    
 6-علی احمدیکاردان بهداشت محیطکاردانی    
 7-رقیه کریمیکارشناس بهداشت محیطکارشناسی    
 8-زهرا موسویکارشناس بهداشت محیطکارشناسی    
 9-شاپور فرهمندیانکارشناس بهداشت محیطکارشناسی    
10علی رئیسیکاردان بهداشت محیطکاردانی    
 11 علی همتی کارشناس بهداشت محیط کارشناسی    
12مریم رشیدیکارشناس بهداشت محیطکارشناسی    

 

 staff_x17x.jpg]staff_x18x.jpg]

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ