الف ) تعریف واحد :

  واحد است که با جذب نیروهای مردمی داوطلب و تربیت آنها با عنوان داوطلبین سلامت (رابطین بهداشت ) در جهت ارتقاء سطح سلامت و بهداشت جامعه در شهر و روستا فعالیت می کنند .

ب ) توانمندیها یا شرح وظایف واحد : ( تیتر وظایف )

1- برنامه ریزی برای اهداف برنامه جلب مشارکت مردم واجرای خط مشی ها در قالب سیاستهای وزارتخانه وبرنامه ریزی جهت همکاری مردم با برنامه های بهداشت در سطح شهرستان .

2-تجزیه تحلیل وکنترل وتهیه آمار جلب مشارکت بر اساس برنامه های تعیین شده وانتقال به استان .

3- برنامه ریزی جهت آموزش وآشنایی پرسنل مراکز انتخاب شده برای اجرای برنامه های مشارکت مردم  شامل داوطلبان متخصص ادارات  ، داوطلبان نهضت ومربیان برنامه داوطلبین شهری وروستایی وعشایر

4-نظارت بر شرکت کردن کلیه واحد های تشکیل دهنده مرکز در استفاده از ساختار برنامه مشارکت مردم

5-توانمند سازی داوطلبان سلامت شهری – روستایی – متخصص –عشایر ونهضت شامل هدایت آموزشی ، کمک در تهیه بسته های آموزشی ونظارت بر روند صحیح وکامل آموزش آنها.

6- افزایش کمی برنامه های تحت پوشش از طریق

1- جذب داوطلبان جدید درهر گروه مربوطه 2- افزایش تعداد خانوار تحت پوشش داوطلبان 3- افزایش تعداد پرسنل تحت پوشش داوطلبان متخصص 4- افزایش کمی خدمات ارائه شده به زیر گروهها ومردم منطقه 5- افزایش درصد های کمی شاخصهای برنامه

7- اجرای طرحهای استانی واجرای فرامین مافوق در سیستم شبکه .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ