جلسات کمیسیون پزشکی در شبکه بهداشت و درمان ،اتاق مدیریت شبکه برگزار میگردد.
هماهنگ کننده کمیسیون پزشکی در شبکه بهداشت و درمان،خانم گرامی مباشد

ردیفblt2_x2x.gif]فرایندهاblt2_x2x.gif]بخشنامه ها و دستورالعملهاblt2_x2x.gif]فرم ها
1شرکت در کمیسیون پزشکی جهت تغییر محل کار(1393)  

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ