ردیفblt2_x2x.gif]فرایندهاblt2_x2x.gif]بخشنامه ها و دستورالعملهاblt2_x2x.gif]فرم ها
1فرایند محاسبه و تنظیم کارانه مراکز بهداشتی درمانیدستورالعمل اجرایی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی-نسخه 18 
2 فرایند محاسبه و تنظیم کارانه پرسنل ستادی  
3 فرایند پیگیری امور مربوط به قراردادهای پرسنل بیمه روستایی و تفاهم نامه پرسنل طرحی  
 4 ارائه گزارش عملکرد پزشکان و ماماها جهت پرداخت حقوق طبق مقررات  
 5 فرایند پایش برنامه پزشک خانواده  
 6 پیگیری امور مربوط به قراردادهای داروخانه های خصوصی  
 7 فرایند پیگیری جهت شرکت پزشکان در برنامه آموزش مجازی  
 8 فرایند محاسبه ماندگاری پزشکان و ماماها طبق دستورالعمل در ابتدای سال  
 9 فرایند ارائه لیست پرسنل پزشک خانواده جهت پرداخت عیدی و مرخصی  
 10فرایند تکمیل فرم اجرای داده های برنامه پزشک خانواده  
 11 فرایند پیگیری و تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد های تابعه  
 12 فرایند ورود اطلاعات HNIS  
 13فرایند شرکت پرسنل تیم سلامت در کلاس های آموزشی  
 14کلیه فرایند های بالا در قالب فایل PDF  
 15فرایند تعویض پزشک خانواده  
16انعقاد قرارداد داروخانه خصوصی  
17انعقاد قرارداد با پرسنل بیمه روستایی و تفاهم نامه پرسنل طرحی  
18فرایند تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه  
 19 فرایند محاسبه و تنظیم کارانه پرسنل ستادی  
 20  فرایند محاسبه و تنظیم کارانه پرسنل مرکز بهداشتی درمانی   
 فرایند ارتقاء ثبت مرگ  
 فرایند ارتقاء ثبت و تحویل ماموریت روستایی  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-28 10:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ