شرح اهم وظايف مسئول اورژانس  شهرستان
1-     حضور به موقع در محل كار راس ساعت مقرر در يكي از پايگاه هاي اورژانس به طور مستمر
2-     برنامه ريزي در جهت رعايت استانداردهاي وسايل و داروها و تجهيزات مورد استفاده در اورژانس
3- بازرسي يا سركشي مستمر از پايگاههاي تحت سرپرستي در ساعات غير اداري در طول شبانه روز جهت بررسي روند كار كاركنان و جمع بندي گزارش و ارائه نتيجه آنها به روساي محترم شبكه ها و انعكاس نهايي به مديريت اورژانس فارس (بازرسي از پايگاههاي شهري حداقل هفته اي يك بار –بازرسي از پايگاههاي جاده اي حداقل دوهفته اي يك بار)
4- اجرا و نظارت بر طرح تكريم ارباب رجوع و گزارش درصد رضايتمندي و جمع بندي نظرات مردمي به مديريت اورژانس فارس
5-     نظارت بر پوشش و آراستگي پرسنل تحت سرپرستي با توجه به حساسيت كار
6-     شناسائي پرسنل توانمند بعنوان جانشين در هر منطقه به صورت مجزا
7- تنظيم برنامه پرسنل تحت سرپرستي با توجه به شناسائي پرسنل با سطوح بالاتر از نظر علمي و تعيين پرسنل با سطح علمي كمتر كه در يك كد همكاري مي نمايند به گونه اي كه حداقل يك نفر توانمند در شيفت باشد.
8-     گرفتن گزارشات روزانه از واحد ارتباطات در جهت چگونگي انجام كار پرسنل تحت سرپرستي
9-     توجيه پرسنل تحت سرپرستي جهت ايجاد و حفظ انگيزه بهتر در خدمت رساني به مردم
10-بررسي دفاتر مناطق و نظارت بر حسن اجرا در خصوص چگونگي تحويل و تحول كد و وسائل پزشكي و گرفتن امضا شيفت قديم و جديد
      11-چگونگي و گردش انجام كار برابر برنامه تنظيمي و ارسال گواهي پزشكي و تائيد مرخصي استحقاقي و ارسال به موقع آن به واحد مربوطه
12- شركت در جلسات هفتگي پرسنل تحت سرپرستي جهت گزارش گردش كار هفتگي و اعلام نظرات و پيشنهادات
13- نظارت بر حفظ و نگهداري و توجه به وضع ظاهري آمبولانس و اقدام در رفع آن با همكاري مسئول نقليه و موتوري اورژانس
14- هماهنگي، همكاري و تعامل با شبكه و مركز اورژانس استان
15- پيگيري و رفع مشكلات بوجود آمده در خصوص پرسنل
16- نظارت براجراي نكات بهداشتي و پيشگيري توسط پرسنل و وسايل موجود در پايگاههاي تحت سرپرستي
17- نظارت بر تغيير و تحول دقيق آمبولانس در ابتداي هر شيفت و هماهنگي كامل در استقرارها و اطلاع كامل از ماموريت هاي انجام شده
18- انجام دستورات آخرين مقام مافوق
19- پيگيري در راه اندازي پايگاههاي مصوب ، مشخص كردن نقاط حادثه خيز و پيشنهاد براي محل مناسب پايگاهها  
20- ارسال گواهي انجام كار و اضافه كار پرسنل آخر هر ماه به معاونت محترم اورژانس
21- جايگزين كردن پرسنل جهت مرخصي
22-پوشيدن لباس فرم رسمي و نصب اتيكتهاي مناسب
23-نظارت بر عملكرد آمبولانسهاي بخش خصوصي و ساير ارگانها وارائه جمع بندي نهايي به اورژانس فارس
24- پيگيري ساخت و تكميل ساختمان پايگاههاي در دست احداث
25- پيگيري مشكلات ارتباطي :تلفن 115 –بي سيم
23-ارسال بموقع و دقيق زيج اطلاعاتي در ده روز اول بعد از پايان هر فصل
24- ارسال بموقع و دقيق فرمهاي شماره 2(ورود و خروج پرسنل ) و شماره 3(تغيير وتحولات آمبولانس هاي 115)

شرح وظايف پرستار فوريت هاي پزشكي :

علاوه بر وظايف عمومي ، وظايف تخصصي پرستار در واحد فوريتهاي پزشكي با تاكيد بر رعايت منشور حقوق بيمار و مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي خدمات پرستاري به شرح زير مي باشد:


1) ترياژ كردن
2) معاينه بيماران و مصدومين در صورت امكان و بنا به دستور پزشك مربوطه
3) انجام كمك هاي اوليه پزشكي در مورد بيماران و مجروحان و گزارش وضع اوليه به پزشك مربوطه
4) كنترل علائم حياتي بيمار از قبيل فشارخون ، نبض ، تنفس و غيره و گزارش به پزشك مربوطه
5) كمك در كنترل حادثه و ايجاد محيط مناسب براي اقدامات درماني توسط پزشك مربوطه
6) پوشاندن و بانداژ زخم ها
7) آتل بندي اندام هاي آسيب ديده
8) گرفتن

IVLINE ( رگ باز ) و ...
9) گرفتن
EKG ( نوار قلب ) و مخابره آن از طريق امكانات مخابراتي
10) انجام مانيتورينگ قلبي و اقدامات
ABCD ( اقدامات ضروري اوليه درمان شامل دارو ، جريان خون ، مجاري تنفسي ، راه هوايي )
11) انجام عمليات
CPR ( احياء قلبي ، تنفسي ) پيشرفته درخصوص بيماران اورژانس
12) كنترل كامل جامبك دارويي و
CPR يا كيت احياء طبق چك ليست
13) انجام انتوباسيون ( لوله تراشه ) با كسب مجوز از پزشك مربوطه
14) تزريق و يا تجويز داروهاي موجود در ترالي اورژانس پس از كسب مجوز از پزشك
15) اجراي كامل دستورات دارويي و غير دارويي صادره از پزشك مركز ( در كدهاي فاقد پزشك )
16) حضور مداوم و موثر بر بالين بيماران در كابين عقب آمبولانس ( در زمان حمل بيمار )
17) تحويل دقيق بيمار به مركز درماني و اخذ امضاء و مهر ارجاع از بيمارستان
18) تكميل فرم ماموريت با دقت كامل و ثبت اطلاعات مورد نياز
19) رعايت تمامي موازين آموزش ديده مربوط به چگونگي حمل بيمار و مديريت بيماران تا رسيدن به مركز درماني
20) ايجاد اطمينان خاطر در بيماران و مصدومين
21) آمادگي در جهت انجام ماموريت امداد هوايي و موتور سيكلت ، آمبولانس دريايي ، شهري و بين شهري و همچنين حضور فعال در طرح استقرار ( استقرار در محل خارج از پايگاه قانوني كه جهت برنامه هاي مانوري و موقت )
22) آشنايي و انجام كمك هاي اوليه فوريت هاي خاص ( بارداري و زايمان ، كهنسال ، كودكان و نوزادان ، حالات روحي و رواني ، ... )
23) آشنايي با اصول رها سازي ، خارج نمودن صحيح مصدوم از خودرو يا محل حادثه و خارج نمودن كلاه ايمني موتور سوار بدون آسيب به نخاع گردني
24) آموزش به افراد گروه
25) همكاري با واحد ديسپچ ( اپراتوري ) و رعايت حسن خلق و همكاري توام با عزت و احترام با همكاران
26) ارائه مشاوره تلفني و راهنمائي
27) هدايت و نظارت بر عملكرد تيم

*************************

شرح وظايف كاردان فوريت پزشكي :

شرح وظايف كاردان شاغل در فوريتهاي پزشكي با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي شامل موارد ذيل است :
1) ترياژ بيمار درصورت عدم حضور پرستار فوريتهاي پزشكي
2) معاينه بيماران و مصدومين در صورت امكان و بنا به دستور پزشك مربوطه
3) كنترل علائم حياتي بيمار از قبيل فشارخون ، نبض ، تنفس و غيره و گزارش به پزشك مربوطه
4) كمك در كنترل حادثه و ايجاد محيط مناسب براي اقدامات درماني توسط پزشك مربوطه
5) پوشاندن و بانداژ زخم ها
6) آتل بندي اندام هاي آسيب ديده
7) گرفتن

IVLINE ( رگ باز ) و ...
8) انجام مانيتورينگ قلبي و اقدامات
ABCD ( اقدامات ضروري اوليه درمان شامل دارو ، جريان خون ، مجاري تنفسي ، راه هوايي )
9) انجام عمليات
CPR ( احياء قلبي ، تنفسي ) پيشرفته درخصوص بيماران اورژانس
10) همكاري با واحد ديسپچ ( اپراتوري ) و رعايت حسن خلق و همكاري توام با عزت و احترام با همكاران
11) آشنايي با اصول رهاسازي ، خارج نمودن صحيح مصدوم از خودرو يا محل حادثه و خارج نمودن كلاه ايمني موتور سوار بدون آسيب به نخاع گردني
12) تكميل فرم ماموريت با دقت كامل و ثبت اطلاعات مورد نياز
13) تحويل دقيق بيمار به مركز درماني و اخذ امضاء و مهر ارجاع از بيمارستان
14) اجراي كامل دستورات دارويي و غير دارويي صادره از پزشك مركز ( در كدهاي فاقد پزشك )
15) تزريق و يا تجويز داروهاي موجود در ترالي اورژانس پس از كسب مجوز از پزشك
16) ايجاد اطمينان خاطر در بيماران ومصدومين
17) رعايت تمامي موازين آموزش ديده مربوط به چگونگي حمل بيمار و مديريت بيماران تا رسيدن به مركز درماني
18) آمادگي در جهت انجام ماموريت امداد هوايي و موتور سيكلت آمبولانس دريايي ، شهري و بين شهري و همچنين حضور فعال در طرح استقرار ( استقرار در محل خارج از پايگاه قانوني كه جهت برنامه هاي مانوري و موقت )
19) كمك واحد درماني و انجام ماموريت جديد در پايان عمليات و در حين بازگشت از ماموريت قبلي
20) برقرار ساختن ارتباط با مركز اصلي اورژانس و پزشك مربوطه بوسيله دستگاه بي سيم و پرهيز از هرگونه درمان بدون هماهنگي با پزشك مركز
21) تعويض ، مراقبت و نگهداري از تجهيزات داخل آمبولانس و ضدعفوني كردن تجهيزات آلوده به خون و ترشحات بيمار در صورت ضرورت
22) آشنايي و انجام كمك هاي اوليه فوريت هاي خاص ( بارداري و زايمان ، كهنسال ، كودكان و نوزادان ، حالات روحي و رواني )

 

*************************

شرح وظايف اپراتوريسم اورژانس :

شرح وظايف اپراتوريسم شاغل در فوريتهاي پزشكي با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي شامل موارد ذيل است :


1) اخذ شرح حال بيماران و مصدومين
2) ارائه مشاوره به بيماران و تماس گيرندگان با اورژانس و ارجاع به پزشك در موارد ضروري
3) اخذ نشاني بيماران و مصدومين و محل حادثه
4) پاسخگويي به تلفن هاي 115 و بي سيم در اتاق اپراتوري
5) تصميم گيري در مورد ضرورت اعزام آمبولانس با اكتفا به توصيه هاي پزشكي ( در مراكز فاقد پزشك در اپراتوري )
6) اعلام فوري شروع عمليات و اعزام كد مربوطه به محل حادثه
7) ثبت ساعات دريافت پيام و وضعيت ماموريت در فرم هاي مربوطه
8) ثبت زمان حركت و استقرار كدها ، دريافتي از طريق بي سيم ( 96 شدن ، 8-10 شدن )
9) اعلام آمار آناليز روزانه طبق برنامه روتين
10) ثبت اطلاعات مربوط به ورود و خروج كدها غير از ماموريت ( تعميرگاه و ... )
11) آناليز ماموريت هاي اعزام به بيمارستان خصوصي به تفكيك شيفت ، كد ، تكنسين به صورت روزانه و ماهانه
12) ثبت موارد

CPR موفق به تفكيك شيفت ، كد و تكنسين بصورت روزانه و ماهانه
13) آناليز ماموريت هاي اعزامي برحسب نتيجه ( انجام شده ، كاذب ، ناتمام )
14) ثبت موارد 7-10 شدن ( خراب شدن ) آمبولانس بهمراه علت و نتيجه به تفكيك تكنسين و شيفت
15) رعايت نوبت در اعزام كدها مناطق به محل حادثه با تقدم اصل نزديك ترين كد و كوتاه ترين زمان
16) ايجاد اطمينان خاطر در بيماران و مصدومين
17) داشتن حسن خلق و همكاري لازم توام با عزت و احترام به بيمار و خانواده اش ( رعايت طرح تكريم )
18) همكاري و انجام هماهنگي لازم با اتاق فرمان هاي استانها تا شهرستانهاي همجوار در ماموريت هاي مشترك و بحران ها
19) همكاري و انجام هماهنگي لازم با ساير مراكز امدادي مانند هلال احمر ، آتش نشاني و نيروي انتظامي در مواقع لازم بنا به صلاحديد

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ