شرح وظايف واحدنظارت بر درمان :
• نظارت بر حسن اجراي ضوابط و دستورالعملها و استانداردهاي بهداشتي و درماني وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در بخش درماني غيردولتي و دولتي
• كنترل و نظارت بر ميزان تعرفه هاي اخذ شده در بخش خصوصي و مطابقت آن با تعرفه هاي مصوب قانوني
• رسيدگي به هر گونه شكايت واصله از عملكرد بخش غيردولتي و در صورت لزوم ارجاع پرونده به مراجع ذيصلاح قانوني
•  ارسال پسخوراند بعد از هر بازديد و برخورد با موارد تخلف يا رعايت سلسله مراتب( تذكر شفاهي- اخطار و تذكر كتبي- اخذ تعهد كتبي- معرفي به دادگاه- معرفي به كميسيون ماده 11معرفي به كميسيون تعزيرات حكومتي )
•  اقدام به تعطيلي و پلمپ مراكز درماني غيرمجاز كه توسط افراد فاقد صلاحيت و يا افراد فاقد پروانه كار اقدام به فعاليت نموده اند.
• صدور گواهي اشتغال بكار پزشكان و ليسانسيه هاي پروانه دار, صدور ساير گواهي هاي موردنياز شاغلين بخش خصوصي براساس ضوابط و قوانين (در صورت بررسي پرونده و براساس سوابق و نحوه همكاري با واحد نظارت بر درمان
• جمع آوري آخرين آمار و اطلاعات فعاليت مراكز درماني بخش خصوصي تحت محدوده جغرافيايي شبكه بهداشت و درمان اقلید 
•  همكاري و تعامل با واحدهاي ستادي شبكه بهداشت و درمان و ارسال بخشنامه ها و دستورالعمل هاي بهداشتي به مراكز بخش خصوصي جهت اطلاع رساني و جلب همكاري بخش خصوصي به منظور به حداكثر رساندن توفيق برنامه هاي بهداشتي
•  همكاري و تعامل با ادارات و ارگانها (سازمان نظام پزشكي, اداره بازرگاني و ...) با هماهنگي مديريت شبكه بهداشت و درمان شهرستان
•  مقابله و برخورد با هر گونه راه اندازي و تاسيس مراكز درماني بصورت خودسرانه و نيز افراد فاقد صلاحيت كه در امور درماني مداخله مي نمايند.

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ