به منظور نظارت صحيح و استفاده بهينه از دارايي‌هاي‌ ثابت، كليه مسئولين و همكاران محترم موظف به اجراي بندهاي زير ميباشند؛ 
1. از تاريخ تحويل دارايي به استفاده كننده(مسئول نگهداري)، مسئوليت حفظ، حراست، صحت و سلامت دارايي مربوط، به عهده تحويل گيرنده است.

 2. در صورتي كه اموال بدون دريافت مجوزهاي لازم و بدون هماهنگي با امين اموال، از واحد ذيربط خارج شود، مسئوليت آن ‌به عهده تحويل گيرنده نهايي اموال خواهد بود.

3. هريك از تحويل‌گيرندگان اموال در زمان تسويه حساب ، بايستي نسبت به تحويل عين دارايي‌هاي تحويل گرفته شده اقدام نمايد.
كليه مسئوليت‌ها و عواقب ناشي از عدم رعايت مفاد اين بندها، به عهده تحويل گيرنده اموال است.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ