05 خرداد 1403

مرکز جامع سلامت شهری فقیه اقلیدی    تلفن 44530339   خیابان معلم

مرکز جامع سلامت شهری ولیعصر    تلفن 44522229   خیابان امام روبروی پارک کودک(لاله)