درباره مرکز بهداشت
بخش بهداشت :
مرکز بهداشت دارای واحد های مستقلی همچون بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای ، پیشگیری ومبارزه با بیمار یهای واگیر وغیر واگیر بهداشت مدارس ، بهداشت خانواده ، بهداشت روان ، تغیه ، آموزش سلامت وجلب مشارکت های مردمی بوده که 10 مرکز بهداشتی درمانی روستایی ،2 مرکز بهداشتی درمانی شهری ،32 خانه بهداشت فعال و3 خانه بهداشت غیر فعال با حدود 200 پرسنل را تحت پوشش خود دارد .
آشنائی باواحدهای مرکزبهداشت
1-واحد مبارزه با بیماریهای واگیر
این واحد فعالیتهای خود را معطوف به شناخت راههای پیشگیری ، درمان وکنترل همه گیری بیماریهایی میکندکه با ورود عوامل میکروبی وانگلی به بدن انسان ایجاد میشوند.
سرفصل وظائف:
1. شناسائی , پیشگیری وکنترل بیماریهای واگیر خصوصاموارد شایع در یک منطقه
2. آموزش در خصوص راههای انتقال و کنترل بیماریها در جامعه
3. واکسیناسیون
4. ارائه خدمات درمانی در مواردی که از لحاظ همه گیر شناسی با اهمیت اند.
2-واحد مبارزه با بیماریهای غیر واگیر
این واحدبه پیشگیری و مقابله با بیماریهایی می پردازد که توسط عواملی همچون ارث ویا عللی ناشناخته ونیز شرایطی که بیشتر ره آورد تکنولوژی و صنعتی شدن جوامع می باشد بروز یافته و در تمامی این بیماریها نقص عملکرد عضو ویا دستگاههایی از بدن فرد مشهود است.ویژگی خاص این بیماریها عدم انتقال به دیگران از راه تماسهای روزمره است.
سر فصل وظایف:
1. افزایش آگاهی عمومی نسبت به تمامی بیماریهای ارثی در خصوص نحوه پیشگیری،, روشهای درمان و روشهای کاستن از عوارض ناشی از این بیماریها(آشناترین مورد تالاسمی است).
2. پیشگیری کنترل و ایجاد حساسیت افکار عمومی نسبت به بیماریهایی که نتیجه روش خاص زندگی و عوامل محیطی میباشد.ازجمله بیماریهای قلبی و عروقی خصوصا فشار خون بالا.
3.یافتن و تحت کنترل در آوردن بیماری دیابت وتلاش در فراگیر نمودن شناخت آن درسطح جامعه.
4. پیشگیری وآموزش در زمینه علائم وچگونگی پی بردن به بروز سرطان در مراحل اولیه و سعی در اجرای اقداماتی در جهت کاهش ناتوانی حاصل از حادث شدن سرطان در فرد.
5. تلاش در ایجاد محیط زیستی ایمن و بدون حادثه و کاهش بروزسوانح چه در منزل و چه در سطح اجتماع.
3- بهداشت محیط
واحدی در جهت کنترل عواملی از محیط است که به نحوی برروی سلامت جسمی, روانی, اجتماعی انسان در زمان حال و یا آینده مؤثر است.
سرفصل وظائف
1-کنترل مواد غذایی از لحاظ آلودگی میکروبی وشیمیایی ، بازرسی اماکن و مراکز تهیه، , ساخت و توزیع مواد غذائی
2- جلوگیری از آلودگی منابع آب آشامیدنی (سطحی و زیر زمینی)وکنترل سلامت آب آشامیدنی مصرفی شهروندان
3-کنترل و نظارت بر نحوه جمع آوری و دفع موادزائدجامد در محیط
4-نظارت و کنترل نحوه دفع فاضلاب با هدف :
a)جلوگیری از آلودگی منابع آب مصرفی
b)سلامت وزیبائی محیط
c)ایجاد امکان بازیافت فاضلاب جهت مصارف صنعتی وکشاورزی
5-کنترل و نظارت برسلامت هوا و کنترل اماکن و مراکز آلوده کننده هوای محیط
6 -مبارزه با حیوانات ولگرد و بندپایان وجوندگان
7- نظارت بهداشتی بر احداث و راه اندازی کارگاههاوکارخانجات مواد غذایی با هماهنگی واحد بهداشت حرفه ای
8-تحت پوشش قرار دادن متصدیان اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع موادغذایی از لحاظ عدم وجودبیماریهای قابل انتقال به غیر از طریق موادغذایی و صدور کارتهای بهداشتی برای ایشان
9-آموزش اصول بهداشت محیط و بهداشت مواد غذایی به عموم مردم و اقشار مختلف صنفی
4-بهداشت حرفه ای
واحدی که با مسائل بهداشتی ودرمانی افرادی که بکارگمارده میشوند سروکارداردوتلاش خود را معطوف به اقداماتی در جهت تطبیق کار با انسان ودرصورت عدم امکان این امرسعی در تطبیق انسان با کار مینماید.
سرفصل وظایف:
1-تامین وارتقاء وضع جسمی , روانی و اجتماعی کارکنان همه مشاغل به عالیترین درجه ممکنه
2-تلاش در جهت جلوگیری از بیماریها و حوادث شغلی
3-کمک در انتخاب کارگرویا کارمند مناسب برای محیط و شغل مورد نظر
5-بهداشت خانواده
واحدی است که با درنظرگرفتن خانواده به عنوان کوچکترین واحد جامعه وبامحورقراردادن آن فعالیتهای خودرا دربالا بردن سطح مراقبتهای بهداشتی مادران وکودکان مترکزنموده وبه این ترتیب ارتقاءسلامتی تک تک افراد جامعه وبهبود کیفیت سطح زندگی را مدنظردارد.
سرفصل وظایف:
1-ارائه کلیه خدمات مراقبتی به مادران پیش از بارداری درکل زمان حاملگی ونیز در دوران شیردهی.
2-غربالگری زنان در خصوص سرطانهای شایع آنها و تلاش در کشف این موارد درمراحل اولیه
3-ارائه خدمات تنظیم خانواده و کنترل موالید و تنظیم تعداد افراد خانوار با مشارکت مردان ونیز زنان.
4-مراقبت کودکان زیر شش سال و پایش نحوه رشد و تکامل آنها و شناخت موارد در معرض خطردر مراحل اولیه و تحت پوشش قرار دادن آنها جهت کاهش عوارض اختلالات رشد.
5- آموزش اصول تغذیه صحیح و برنامه ریزی در بهبود تغذیه گروههای آسیب پذیر.
6-تلاش درمشارکت دادن مردم در اموربهداشتی با اجرای طرح رابطان افتخاری بهداشت.
6-بهداشت روان
عبارتست از تامین و حفظ سلامتی روانی فردی و اجتماعی بطوریکه فرد بتواند فعالیتهای روزمره خودرابه خوبی انجام داده وبا افراد خانواده و اجتماع ارتباط مناسب برقرارنمایدوازبروزرفتارهای غیرعادی درجامعه خودداری کند.
سرفصل وظایف:
1-آموزش اصول بهداشت روان ومطرح نمودن عوامل خطرآفرین و نیز موارد تقویت کننده مسائل روحی در زندگی روزمره و در مقابله با مخاطرات.
2-شناسائی افرادی که ازلحاظ روحی و روانی دچار مشکل میباشند و تلاش در کاستن از شدت بیماری وناتوانی آنها بدین جهت.
3-مشاوره روانشناختی با عموم مردم در جهت کاستن از فشارهای زندگی روزمره
4-تلاش در آموزش مهارتهای زندگی به عموم مردم.
تاریخ به روز رسانی:
1398/05/30
تعداد بازدید:
397
Powered by DorsaPortal