تلفن های تماس
دریافت سوال وارسال پاسخ به مردم  از طریق کانال های ارتباطی زیر امکان پذیر است:
  • سامانه پیام کوتاه 30008715
  • مسئول روابط عمومی : شماره تلفن 44556500
  •  مسئول شکایات : شماره موبایل 09164501900
  • شماره فکس : 44553025 - 071

نام مرکز محل شماره تلفن کد پستی
سامانه دریافت انتقاد ، پیشنهاد و شکایت * 30008715 *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شبکه بهداشت و درمان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مرکز تلفن 44556161 7381943885
مرکز تلفن Voip: 7033, 7034, 7035, 7036 7381943885
روابط عمومی  44556500  7381943885
رئیس شبکه بهداشت  44557009  7381943885
رئیس مرکز بهداشت 44556872  7381943885
مدیر غذا و دارو 44528887 7381943885
رئیس امور عمومی 44557003  7381943885
مسئول ستاد گسترش  44557002  7381943885
بهداشت محیط  44556234  7381943885
بهداشت خانواده  44557049  7381943885
بهداشت روان و مدارس  44557096  7381943885
بیماری های واگیر 44556894 7381943885
بیماری های غیرواگیر 44556160 7381943885
بیمارستان حضرت ولیعصر (عج ) اقلید مرکز تلفن 44535451- 54 7381775414
بیمارستان حضرت ولیعصر (عج ) اقلید مرکز تلفن Voip: 5117, 5118, 5119, 5120 7381775414
مرکز بهداشتی درمانی شهری فقیه اقلیدی  مرکز بهداشتی درمانی شهری  44530339 7381649767
مرکز بهداشتی درمانی شهری ولی عصر  مرکز بهداشتی درمانی شهری  44522229 7381816744
آزمایشگاه ولی عصر   44556047  
پایگاه بهداشتی درمانی  امام پایگاه بهداشتی درمانی  44556161 7381943885
پایگاه بهداشتی ارجمان پایگاه بهداشتی 44556297 7381963383
پایگاه بهداشتی طباطبایی پایگاه بهداشتی 44522125 7381978979
پایگاه بهداشتی حسین آباد پایگاه بهداشتی 44537084 7381793186
مرکز آموزش بهورزی بهورزی 44550244 7381978979
چشمه رعنا  م ب د روستایی 44573380 7381156947
 بکان  م ب د روستایی 44599260 7385153783
 احمد آباد  م ب د روستایی 58534466 7383135898
 آسپاس  م ب د روستایی 44590083 7383133588
 آسپاس  پایگاه اورژانس آسپاس 44590535 فاقد کد 
 امام زاده اسماعیل  م ب د روستایی 44583231 7383173314
 خنجشت  م ب د روستایی 44570249 7381117933
 شهرمیان 
م ب د روستایی
44572109
7389136154
نظام آباد م ب د روستایی 44575236 فاقد کد
  حسن آباد  مرکز بهداشتی درمانی شهری شبانه روزی 44580151 7384143353
 دزکرد  مرکز بهداشتی درمانی شهری 44596311 7388131111
سده  مرکز بهداشتی درمانی شهری شبانه روزی 44593553 7386135831
سده  پایگاه اورژانس سده 44593550 فاقد کد 
سده پایگاه ضمیمه 44593200 7386135831
سده تسهیلات زایمانی سده 44593552 7386135831
بکان خانه بهداشت 44599098 7385153111
حسن آباد پایگاه ضمیمه 44580152 7384143353
چشمه رعنا  خانه بهداشت 44573379 7381156167
کافتر  خانه بهداشت 44574328 7381179597
شهرک آردکپان  خانه بهداشت 58531834 7385148111
شهرک ایگدر  خانه بهداشت 58531826 7385146111
شهرک صفی خانی  خانه بهداشت 58531835 7385156111
احمدآباد خانه بهداشت 44584196 7383135168
لاله گون  خانه بهداشت 58533534 7383119745
دردانه  خانه بهداشت ندارد 7383134165
رضا آباد  خانه بهداشت 44584182 7381179597
کناس سفلی  خانه بهداشت 58533528 7384137587
آسپاس خانه بهداشت 44590450 7385124795
آبباریک  خانه بهداشت 44576284 7389116171
پهلوانی  خانه بهداشت 44585180 7385119868
دهنو  خانه بهداشت 58554466 7385115116
مهجان  خانه بهداشت 58554228 7385116443
خنجشت خانه بهداشت 44570248 7381117957
نظام آباد  خانه بهداشت 44575236 7381144583
علی آباد  خانه بهداشت 58537288 7381143557
شهرمیان خانه بهداشت 44572110 7389136154
بازبچه  خانه بهداشت 58535814 7389115533
شهر آشوب  خانه بهداشت 44582163 7384143353
شولان  خانه بهداشت 58551551 7384143353
اردلی  خانه بهداشت 44580042 7384143353
دژکرد 1 - چرکس پایگاه ضمیمه 44596511 7388131111
دژکرد 2-شرفی پایگاه ضمیمه 44596748 فاقد کد 
خارستان  خانه بهداشت 58553508 7388165949
جمال بیگ  خانه بهداشت 58553320 7388116484
امامزاده اسماعیل خانه بهداشت 44583231 7383173314
باصری هادی  خانه بهداشت 44597376 فاقد کد 
تنگ براق  خانه بهداشت - -
تاریخ به روز رسانی:
1398/11/24
تعداد بازدید:
1053
Powered by DorsaPortal