05 خرداد 1403

پرسش های متداول  

- چگونگی شرایط پذیرش بهورز؟ 

از بین داوطلبان بومی روستای موردنظر ودارای مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی رشته های  بهداشت عمومی، مامایی و پرستاری برای داوطلبان زن و رشته های تحصیلی بهداشت عمومی بهداشت محیط و پرستاری ودارای کارت پایان خدمت یامعافیت ازخدمت برای داوطلبان مرد وبادرنظرگرفتن  شرایط سنی و سایر شرایط ازطریق آزمون کتبی و مصاحبه پذیرش می گردند.  

- تشکیل پرونده سالمت در چه واحدهای انجام می گیرد؟ 

بسته به محل سکونت، در نزدیکترین پایگاه های پزشک خانواده شهری و یا پایگاه های سالمت ) پایگاه  سالمت مختص افرادی که دفترچه بیمه تامین اجتماعی و بیمه سالمت ندارند( در روستاهای خانه های  بهداشت محل سکونت 

جهت تغییر پزشک خانواده به کجا مراجعه کنیم؟ 

با مراجعه به پزشک جدید درصورت تکمیل نبودن ظرفیت پزشک نسبت به ثبت نام خود اقدام فرمایید  نیاز به خروج از لیست پزشک فعلی نمی باشد. ) هنگام مراجعه بایداطالعات ثبت شده در سامانه  پزشک قبلی کامل ثبت شده و شماره موبایل سرپرست خانوار همراه باشد. ( 

-حداقل زمان پلمپ یک واحد صنفی به علت عدم رعایت اصول بهداشتی چه مدت می باشد: حداقل 1روز و حداکثر یک هفته جهت رفع نواقص بهداشتی محل کسب )بدون بهره برداری( و در صورت  عدم رفع نواقص بهداشتی حداقل به مدت ۳۰روز مجددا" تعطیل می گردد 

- نحوه گرفتن کارت بهداشت به چه صورت می باشد؟ 

o مراجعه به دفتر پیشخوان یا دفتر خدمات سلامت جهت ثبت نام کارت سلامت

o مراجعه به پزشک مرکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش جهت معاینه و درخواست آزمایشات الزم. 

o مراجعه به آزمایشگاه خدمات جامع سالمت تحت پوشش جهت انجام آزمایشات

o مراجعه به پزشک خدمات جامع سلامت تحت پوشش جهت ثبت آزمایشات 

o مراجعه به دفتر پیشخوان یا دفتر خدمات سلامت جهت دریافت کارت سلامت

در صورت گزیدگی توسط حیوانات و جهت جلوگیری از بیماری هاری به کجا مراجعه کنیم؟واحد مبارزه با بیماری های واگیر در مرکز بهداشت. آدرس: ارجمان- بیمارستان قدیم

مراحل تایید فرم گواهی پزشکی جهت پرسنل استخدام رسمی و طرحی 

 .1همراه داشتن برگ استعالجی و مستندات مربوطه و گرفتن ۲ برگ شورای پزشکی از کارگزینی به همراه دو قطعه عکس و تکمیل فرم شورای پزشکی توسط کارگزینی 

.۲مراجعه به دبیرخانه جهت مهر و امضا و شماره  

.۳مراجعه به پزشکان شورا و گرفتن تاییدیه استعالجی  

.4مراجعه به مدیریت و تایید نهایی استعالجی توسط رییس شورای پزشکی 

.5پرداخت حواله ساتنا یا پایا به نام شخص بیمار 

.6براساس تائیدیه شورای پزشکی صدور حکم استعالجی و بارگزاری در سامانه حضور و غیاب