05 خرداد 1403

ارتقای سطح سلامت جامعه از طریق درک و  برآورده نمودن نیازهای بهداشتی، درمانی جامعه در چارچوب ارزشهای اخلاقی  و اسلامی.