05 خرداد 1403

دریافت سوال وارسال پاسخ به مردم  از طریق کانال های ارتباطی زیر امکان پذیر است:
  • مسئول روابط عمومی : شماره تلفن ۴۴۵۵۶۱۶۱  داخلی ۱۱۰
  •  مسئول بازرسی :آقای درویشی، شماره موبایل ۰۹۱۷۸۵۱۳۳۲۸
  • مسئول حراست:آقای رئیسی، ۰۹۱۷۱۵۰۷۷۸۸
  • شماره فکس : ۴۴۵۵۳۰۲۵ - ۰۷۱

نام مرکز محل شماره تلفن کد پستی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شبکه بهداشت و درمان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مرکز تلفن ۴۴۵۵۶۱۶۱ ۷۳۸۱۹۴۳۸۸۵
مرکز تلفن Voip: ۷۰۳۳, ۷۰۳۴, ۷۰۳۵, ۷۰۳۶ ۷۳۸۱۹۴۳۸۸۵
روابط عمومی  ۴۴۵۵۶۵۰۰  ۷۳۸۱۹۴۳۸۸۵
رئیس شبکه بهداشت  ۴۴۵۵۷۰۰۹  ۷۳۸۱۹۴۳۸۸۵
رئیس مرکز بهداشت ۴۴۵۵۶۸۷۲  ۷۳۸۱۹۴۳۸۸۵
مدیر غذا و دارو ۴۴۵۲۸۸۸۷ ۷۳۸۱۹۴۳۸۸۵
رئیس امور عمومی ۴۴۵۵۷۰۰۳  ۷۳۸۱۹۴۳۸۸۵
مسئول ستاد گسترش  ۴۴۵۵۷۰۰۲  ۷۳۸۱۹۴۳۸۸۵
بهداشت محیط  ۴۴۵۵۶۲۳۴  ۷۳۸۱۹۴۳۸۸۵
بهداشت خانواده  ۴۴۵۵۷۰۴۹  ۷۳۸۱۹۴۳۸۸۵
بهداشت روان و مدارس  ۴۴۵۵۷۰۹۶  ۷۳۸۱۹۴۳۸۸۵
بیماری های واگیر ۴۴۵۵۶۸۹۴ ۷۳۸۱۹۴۳۸۸۵
بیماری های غیرواگیر ۴۴۵۵۶۱۶۰ ۷۳۸۱۹۴۳۸۸۵
بیمارستان حضرت ولیعصر (عج ) اقلید مرکز تلفن ۴۴۵۳۵۴۵۱- ۵۴ ۷۳۸۱۷۷۵۴۱۴
بیمارستان حضرت ولیعصر (عج ) اقلید مرکز تلفن Voip: ۵۱۱۷, ۵۱۱۸, ۵۱۱۹, ۵۱۲۰ ۷۳۸۱۷۷۵۴۱۴
مرکز بهداشتی درمانی شهری فقیه اقلیدی  مرکز بهداشتی درمانی شهری  ۴۴۵۳۰۳۳۹ ۷۳۸۱۶۴۹۷۶۷
مرکز بهداشتی درمانی شهری ولی عصر  مرکز بهداشتی درمانی شهری  ۴۴۵۲۲۲۲۹ ۷۳۸۱۸۱۶۷۴۴
آزمایشگاه ولی عصر   ۴۴۵۵۶۰۴۷  
پایگاه بهداشتی درمانی  امام پایگاه بهداشتی درمانی  ۴۴۵۵۶۱۶۱ ۷۳۸۱۹۴۳۸۸۵
پایگاه بهداشتی ارجمان پایگاه بهداشتی ۴۴۵۵۶۲۹۷ ۷۳۸۱۹۶۳۳۸۳
پایگاه بهداشتی طباطبایی پایگاه بهداشتی ۴۴۵۲۲۱۲۵ ۷۳۸۱۹۷۸۹۷۹
پایگاه بهداشتی حسین آباد پایگاه بهداشتی ۴۴۵۳۷۰۸۴ ۷۳۸۱۷۹۳۱۸۶
مرکز آموزش بهورزی بهورزی ۴۴۵۵۰۲۴۴ ۷۳۸۱۹۷۸۹۷۹
چشمه رعنا  م ب د روستایی ۴۴۵۷۳۳۸۰ ۷۳۸۱۱۵۶۹۴۷
 بکان  م ب د روستایی ۴۴۵۹۹۲۶۰ ۷۳۸۵۱۵۳۷۸۳
 احمد آباد  م ب د روستایی ۴۴۵۸۴۲۱۲ ۷۳۸۳۱۳۵۸۹۸
 آسپاس  م ب د روستایی ۴۴۵۹۰۰۸۳ ۷۳۸۳۱۳۳۵۸۸
 آسپاس  پایگاه اورژانس آسپاس ۴۴۵۹۰۵۳۵ فاقد کد 
 امام زاده اسماعیل  م ب د روستایی ۴۴۵۸۳۲۳۱ ۷۳۸۳۱۷۳۳۱۴
 خنجشت  م ب د روستایی ۴۴۵۷۰۲۴۹ ۷۳۸۱۱۱۷۹۳۳
 شهرمیان 
م ب د روستایی
۴۴۵۷۲۱۰۹
۷۳۸۹۱۳۶۱۵۴
نظام آباد م ب د روستایی ۴۴۵۷۵۲۳۶ فاقد کد
  حسن آباد  مرکز بهداشتی درمانی شهری شبانه روزی ۴۴۵۸۰۱۵۱ ۷۳۸۴۱۴۳۳۵۳
 دزکرد  مرکز بهداشتی درمانی شهری ۴۴۵۹۶۳۱۱ ۷۳۸۸۱۳۱۱۱۱
سده  مرکز بهداشتی درمانی شهری شبانه روزی ۴۴۵۹۳۵۵۳ ۷۳۸۶۱۳۵۸۳۱
سده  پایگاه اورژانس سده ۴۴۵۹۳۵۵۰ فاقد کد 
سده پایگاه ضمیمه ۴۴۵۹۳۲۰۰ ۷۳۸۶۱۳۵۸۳۱
سده تسهیلات زایمانی سده ۴۴۵۹۳۵۵۲ ۷۳۸۶۱۳۵۸۳۱
بکان خانه بهداشت ۴۴۵۹۹۰۹۸ ۷۳۸۵۱۵۳۱۱۱
حسن آباد پایگاه ضمیمه ۴۴۵۸۰۱۵۲ ۷۳۸۴۱۴۳۳۵۳
چشمه رعنا  خانه بهداشت ۴۴۵۷۳۳۷۹ ۷۳۸۱۱۵۶۱۶۷
کافتر  خانه بهداشت ۴۴۵۷۴۳۲۸ ۷۳۸۱۱۷۹۵۹۷
شهرک آردکپان  خانه بهداشت ۵۸۵۳۱۸۳۴ ۷۳۸۵۱۴۸۱۱۱
شهرک ایگدر  خانه بهداشت ۵۸۵۳۱۸۲۶ ۷۳۸۵۱۴۶۱۱۱
شهرک صفی خانی  خانه بهداشت ۵۸۵۳۱۸۳۵ ۷۳۸۵۱۵۶۱۱۱
احمدآباد خانه بهداشت ۴۴۵۸۴۱۹۶ ۷۳۸۳۱۳۵۱۶۸
لاله گون  خانه بهداشت ۵۸۵۳۳۵۳۴ ۷۳۸۳۱۱۹۷۴۵
دردانه  خانه بهداشت ندارد ۷۳۸۳۱۳۴۱۶۵
رضا آباد  خانه بهداشت ۴۴۵۸۴۱۸۲ ۷۳۸۱۱۷۹۵۹۷
کناس سفلی  خانه بهداشت ۵۸۵۳۳۵۲۸ ۷۳۸۴۱۳۷۵۸۷
آسپاس خانه بهداشت ۴۴۵۹۰۴۵۰ ۷۳۸۵۱۲۴۷۹۵
آبباریک  خانه بهداشت ۴۴۵۷۶۲۸۴ ۷۳۸۹۱۱۶۱۷۱
پهلوانی  خانه بهداشت ۴۴۵۸۵۱۸۰ ۷۳۸۵۱۱۹۸۶۸
دهنو  خانه بهداشت ۵۸۵۵۴۴۶۶ ۷۳۸۵۱۱۵۱۱۶
مهجان  خانه بهداشت ۵۸۵۵۴۲۲۸ ۷۳۸۵۱۱۶۴۴۳
خنجشت خانه بهداشت ۴۴۵۷۰۲۴۸ ۷۳۸۱۱۱۷۹۵۷
نظام آباد  خانه بهداشت ۴۴۵۷۵۲۳۶ ۷۳۸۱۱۴۴۵۸۳
علی آباد  خانه بهداشت ۵۸۵۳۷۲۸۸ ۷۳۸۱۱۴۳۵۵۷
شهرمیان خانه بهداشت ۴۴۵۷۲۱۱۰ ۷۳۸۹۱۳۶۱۵۴
بازبچه  خانه بهداشت ۵۸۵۳۵۸۱۴ ۷۳۸۹۱۱۵۵۳۳
شهر آشوب  خانه بهداشت ۴۴۵۸۲۱۶۳ ۷۳۸۴۱۴۳۳۵۳
شولان  خانه بهداشت ۵۸۵۵۱۵۵۱ ۷۳۸۴۱۴۳۳۵۳
اردلی  خانه بهداشت ۴۴۵۸۰۰۴۲ ۷۳۸۴۱۴۳۳۵۳
دژکرد ۱ - چرکس پایگاه ضمیمه ۴۴۵۹۶۵۱۱ ۷۳۸۸۱۳۱۱۱۱
دژکرد ۲-شرفی پایگاه ضمیمه ۴۴۵۹۶۷۴۸ فاقد کد 
خارستان  خانه بهداشت ۵۸۵۵۳۵۰۸ ۷۳۸۸۱۶۵۹۴۹
جمال بیگ  خانه بهداشت ۵۸۵۵۳۳۲۰ ۷۳۸۸۱۱۶۴۸۴
امامزاده اسماعیل خانه بهداشت ۴۴۵۸۳۲۳۱ ۷۳۸۳۱۷۳۳۱۴
باصری هادی  خانه بهداشت ۴۴۵۹۷۳۷۶ فاقد کد 
تنگ براق  خانه بهداشت - -