05 خرداد 1403

رئیس شبکه بهداشت و درمان: آقای دکتر سعید حاجی پور  تلفن : ۰۷۱۴۴۵۵۶۱۶۱ 
 
معاونت بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت : آقای مهندس نوربخش  تلفن : ۰۷۱۴۴۵۵۶۱۶۱
 
مسئول غذا و دارو شبکه بهداشت و درمان: خانم دکتر ملک مکان  تلفن: ۰۷۱۴۴۵۵۶۶۶۷
 
سرپرست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): آقای دکتر غلامپور  تلفن: ۰۷۱۴۴۵۳۵۴۵۱
 
مدیر بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): خانم تقی ملایی تلفن: ۰۷۱۴۴۵۳۵۴۵۱
 
مترون (مدیر دفتر پرستاری) بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): خانم ملیحه فرجی ۰۷۱۴۴۵۳۵۴۵۱
 
رئیس اداره امور عمومی: آقای علیرضا ثابت اقلیدی تلفن:۰۷۱۴۴۵۵۷۰۰۳
 
رئیس ستاد گسترش: خانم دکتر افروز فربد تلفن: ۰۷۱۴۴۵۵۷۰۰۲
 
مسئول حراست شبکه بهداشت : آقای سلطانعلی رئیسی تلفن: ۴۴۵۵۶۱۶۱
 
رئیس حسابداری: آقای محمدمهدی قلندری تلفن: ۴۴۵۵۶۱۶۱
 
رئیس آموزشگاه بهورزی: خانم پروانه مصطفوی تلفن: ۴۴۵۵۰۲۴۴
 
رئیس مرکز بهداشتی درمانی فقیه اقلیدی: خانم دکتر عبداللهی تلفن : ۴۴۵۲۲۰۴۹
 
رئیس مرکز بهداشتی درمانی ولیعصر: خانم دکتر زارع تلفن : ۴۴۵۲۲۲۲۹